meer info illustratie
Verken de site aan de hand van een patiëntenprofiel
Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4

Houding

Motiverende gespreksvoering is directief en cliëntgericht. De waarden en verlangens van de patiënt staan voorop, terwijl er specifiek wordt gewerkt naar het oplossen van ambivalentie.
Het is essentieel dat de patiënt zelf kiest voor rookstop en dat dit niet opgedrongen wordt door de hulpverlener.

Een empathische houding vormt de basis van motiverende gespreksvoering. Het is belangrijk om als hulpverlener de perspectieven van je patiënt te begrijpen zonder dat je hierover oordeelt of bekritiseert. Een patiëntgerichte, empathische hulpverleningsstijl is essentieel voor het creëren van een veilige gesprekscontext als basis voor verandering.

Als hulpverlener heb je misschien de neiging om meteen een advies of oplossing te geven aan je patiënt. Probeer deze ‘reparatiereflex’ te onderdrukken, want hij kan het omgekeerde effect hebben. Als jij de noodzaak van rookstop benadrukt zal de patiënt de neiging hebben om dit te weerleggen.
Probeer de beweegredenen voor rookstop van de patiënt te begrijpen en verder te onderzoeken. Het is dus de patiënt die de argumenten voor rookstop aanhaalt. Als hulpverlener kan je de patiënt positief bekrachtigen zodat zijn hoop en optimisme over rookstop wordt versterkt.

Rookstop is een proces van vallen en opstaan. Om de kans op een geslaagde rookstoppoging te vergroten is het essentieel dat de patiënt een actieve rol opneemt en zelf de verantwoordelijkheid draagt voor zijn keuzes. Je rol als hulpverlener bestaat dus uit meer dan het geven van deskundig advies. Door het toepassen van motiverende gespreksvoering kan je de patiënt ondersteunen en begeleiden in zijn veranderingsproces.

Er zijn 3 belangrijke basisprincipes binnen motiverende gespreksvoering:

  • Autonomie: de verantwoordelijkheid voor rookstop blijft altijd bij de patiënt. Het is de patiënt die beslist of hij stopt met roken en op welke manier hij dit doet. Toon dus respect voor de autonomie van de patiënt.
  • Ontlokken: intrinsieke motivatie van de patiënt om te stoppen met roken ontlokken.
  • Samenwerking: door een samenwerking tussen hulpverlener en patiënt wordt een sfeer gecreëerd die bijdraagt aan verandering.

volgende
volgende